VPS/杜甫自用一键脚本

2018-01-22 11:34 1,036人阅读
爆款云服务器仅需30元/月

平时经常用的到各种脚本、

 

ss四合一脚本[包括R、Python、libev、go][秋水大神脚本]

wget --no-check-certificate -O ss-all.sh https://dl.ilvruan.com/shell/ss-all.sh
chmod +x ss-all.sh
./ss-all.sh 2>&1 | tee ss-all.log

 

SuperSpeed.sh 一键测试服务器到国内的速度[老鬼]

wget https://dl.ilvruan.com/shell/superspeed.sh

chmod +x superspeed.sh

./superspeed.sh

 

SuperBench.sh 一键测试服务器的基本参数[老鬼]

wget -qO- –no-check-certificate https://dl.ilvruan.com/shell/superbench.sh | bash

 

Google BBR一键安装最新内核并开启 BBR 脚本[秋水]【OpenVZ不可用】

wget --no-check-certificate https://dl.ilvruan.com/shell/bbr.sh && chmod +x bbr.sh && ./bbr.sh

 

Kcptun 服务端一键安装脚本[扩软]

wget --no-check-certificate https://dl.ilvruan.com/shell/kcptun.sh
chmod +x ./kcptun.sh
./kcptun.sh

 

OpenVZ 平台 Google BBR 一键安装脚本[扩软]

wget https://dl.ilvruan.com/shell/ovz-bbr-installer.sh
chmod +x ovz-bbr-installer.sh
./ovz-bbr-installer.sh

 

所有脚本都原始存在GitHub,这里的脚本可能更新不到位。

评论已关闭!