Greenshot绿色版 1.2.9.70 Unstable_截图软件

Greenshot是一个小巧的截图软件它能够提供给你随心所欲的截图功能你可以设置直接保存还是截图后编辑截图编辑功能也是这个软件的强项其中的高亮显示功能能够突出部分图像剩余部分使用半透明效果显示所以Greenshot也是非常专业的

 

2016-8-19更新
Greenshot绿色版 1.2.9.70 Unstable发布

 

Greenshot的体积为544KB十分的小官方提供的是安装版不过它其实是一个绿色软件因为把安装目录复制到任何地方都可以立刻使用

 

默认情况下安装包已经内置中文语言首次运行时会让你选择

 

使用时这个截图软件会最小化在系统托盘中按下键盘上的“Prscrm Sysrq”(系统印屏幕)按钮就可以截取任意区域。Natuurlijk,这个软件的截图方式非常丰富在系统托盘右键菜单可以看到

 

如果你不喜欢截图后直接跳到编辑界面那么在右键菜单的“快速设定”中可以更改甚至可以直接保存这样就不会拖泥带水步骤也是最少

 

Greenshot绿色版 1.2.9.70 Unstable_截图软件

 

Greenshot的编辑器非常有特色软件No1觉得应该详细介绍

 

1、添加方框和椭圆你可以设置这些添加的图形是否有边框填充的颜色是什么还能够更改透明程度哦这样就不会完全遮住背景成为绚丽的加亮边框的粗细也可以调节默认是1px

 

2、绘制直线和箭头箭头可以两端都有或者只有一端

 

3、添加文字文字区域也可以调节背景颜色

 

4、高亮显示这个功能一共有四个模式高亮文字(用颜色突出选定区域)高亮区域(模糊未被选定的所有区域)灰阶(为选定区域黑白)和放大(大放选定区域)

 

5、如果你想要对部分图片打马赛克可以使用模糊功能
以上5种功能中,1和3在其他同类软件中是非常少见的而如果你使用熟练的话那么会给你的截图增色不少

 

或者你非常喜欢这个软件自带的图片编辑器那么“从文件载入图片”这个右键菜单就可以用它来编辑任何图像了

 

 

Als de softwareversie een hogere versie heeft, wordt deze site niet bijgewerkt ,Laat een bericht achter in dit artikel,Updates voor herinneringen.。Software die niet in deze site is opgenomenKlik op mijn inzending

Deze informatie kan u helpen.: Download hulp | Punten om instructies te verdienen


Liefde groene zachte » Greenshot绿色版 1.2.9.70 Unstable_截图软件

Laat een antwoord achter